Antti Pihkala - Suvanto

Rakennushistoria, korjausohjelma, kyläympäristösuunnitelma

130 sivua
ISBN: 951-42-2124-9
Oulun yliopisto
Arkkitehtuurin osasto
Yhdyskuntasuunnittelu
Julkaisu A 12 1986
Oulun Painotuote ky

Takakannen teksti

Pelkosenniemen Suvanto on Lapin parhaiten säilynyt 1800-luvun kyläkokonaisuus. Ennen sotia rakennettuja hirsitaloja kylässä on 120, joista 20 asuinrakennuksia. Tässä diplomityössä on tutkittu periaatteita ja käytännön ratkaisuja, jotka tähtäävät sekä perinteisen rakennuskannan säilymiseen että uudisrakentamisen sopeuttamiseen kyläkuvaan.

Kylän rakennuskannan tarkan investoinnin pohjalta on määritelty ne kulttuurihistorialliset ja rakennustekniset ominaispiirteet, joita suojelussa ja korjaustoiminnassa tulisi varjella. Työn edellytyksenä on ollut tiivis yhteistyö maanomistajien kanssa, koska kylän rakennuskantaan kohdistuu valtakunnallisen suojelutavoitteen lisäksi yksityisiä, kunkin tilan omia kehittämistarpeita.

Rakennusten korjausmahdollisuuksiin vaikuttavat myös viime vuosina kylässä tehdyt korjausesimerkit sekä yhteiskunnan rahallinen tuki. Lisäksi on otettava huomioon Kitisen Kokkosnivaan suunniteltu voimalaitos, jonka vaikutuksesta vedenkorkeus joessa Suvannon kohdalla noussee kolme metriä. Rakennusten korjausohjelman yhteydessä on esitetty kaikkien ennen Lapin sotaa rakennettujen hirsitalojen tarvitsemat korjaustoimenpiteet kustannusarvioineen. Rakennusten yleiskunto on suoritettujen arvioiden mukaan pääosin hyvä, joten kyläkokonaisuus voidaan säilyttää suhteellisen vähin toimenpitein. Korjattavia rakennuksia on 50 kpl. Näiden yhteenlaskettu korjauskustannusarvio on 1,45 miljoonaa markkaa.

Kyläkokonaisuuteen vaikuttavat osaltaan uudisrakennukset, joiden sijoituksesta ja rakentamistavasta on esitetty suositukset kyläympäristön kehittämissuunnitelmassa. Samalla on esitetty tieyhteyksiä, teknisen huollon verkostoja ja maisemaa koskevia toimenpide-ehdotuksia.

Sekä korjausohjelmaa että kyläympäristösuunnitelmaa on havainnollistettu esimerkein. Detaljisuunnitelmat on laadittu asuinrakennuksen peruskorjauksesta, navettarakennuksen muuttamisesta maatilamatkailukäyttöön sekä eräiden sivurakennusten korjaamisesta. Koulurakennuksen nykyisen ateljee- ja kurssitoiminnan tehostamiseksi on esitetty muutos- ja laajennussuunnitelma, johon liittyy ehdotus uudesta näyttely- ja kokoontumistilasta.

Sisältö

1. Elinkeino- ja asutushistoria
1.1 Lapin suomalainen uudisasutus syntyy
1.2 Suvannon kylän syntyvaiheita
1.3 Kylän kasvu ja hyvinvointi 1850-luvulta Isojakoon
1.4 Isojaosta sotavuosiin
1.5 Sotavuosista nykypäivään
1.6 Nykytilanne
1.7 Suvannon maatalouden erityispiirteitä

2. Rakennuskannan historia ja ominaisuudet
2.1 Kodasta savupirttiin
2.2 1800-luvun peräpohjalainen talonpoikaistalo
2.3 Suvannon rakennuskannan ominaisuudet
2.31 Maisema
2.32 Raitti ja pihapiiri
2.33 Asuinrakennus
2.34 Navetta
2.35 Aitta
2.36 Muut rakennukset
2.4 Rakentajat ja rakennustekniikka
2.41 Hirsisalvokset ja niiden tekijät
2.42 Rakennusten siirrot ja nostot
2.43 Puiset vesikatteet
2.5 Vertailutietoja muista kylistä
2.51 Pelkosenniemen ja Sodankylän rakennusperinne
2.52 Kairala
2.53 Saunavaara
2.54 Arvospuoli
2.55 Luiro

3. Rakennusten korjausmahdollisuudet
3.1 Tilakohtainen korjausarviointi
3.11 Rakennushistoriikit ja kuntoarviot
3.12 Viisi Suvannon tilaa
3.2 Haastattelututkimuksen tulokset
3.3 Tähänastinen korjaustoiminta ja maisemanhoito
3.31 Yleistä
3.32 Pärekattotalkoot
3.33 Peruskorjausesimerkki Takala
3.34 Entistämisavustukset
3.35 Ympäristön häiriötekijöitä
3.36 Voimalaitoksen maisemavaikutukset

4. Rakennusten korjausohjelma
4.1 Tavoitteet
4.2 Korjausavustukset ja niiden ohjaus
4.3 Kustannusarvioiden perusteet
4.4 Korjattavat rakennukset kustannuarvioineen
4.5 Voimalaitospäätöksestä riippuvat korjaustyöt

5. Kyläympäristön kehittämissuunnitelma
5.1 Säilytettävät rakennukset
5.2 Siirrettävät rakennukset
5.3 Uudisrakentamisen sijoitusehdotukset
5.4 Tieyhteydet
5.5 Sähkö- ja puhelinverkostot
5.6 Istutukset ja puusto
5.7 Rakentamista koskevat yleisohjeet
5.71 Vyöhykejakoehdotus
5.72 Rakennussuunnitteluohjeet

6. Esimerkkisuunnitelmia
6.1 Asuinrakennuksen peruskorjaus
6.2 Navettarakennuksen muutos maatilamatkailutiloiksi, Metsälä
6.3 Sivurakennusten korjausesimerkkejä
6.4 Koulun muutos- ja laajennussuunnitelma

Sanastoa

Lähteet:
Tekstilähteet
Kuvalähteet
Karttalähteet