Jouko Jussila ja Kaarlo Kullervo

Jussila, Jouko ; Kaarlo Kullervo: Uudenaikaistuminen ja poliittinen käyttäytyminen Koillis-Lapissa

118 sivua
Yleisen valtio-opin laudaturtyö
Maaliskuussa 1968

Sisällys

Johdanto
1. Tutkimusongelman hahmottaminen
2. Uudenaikaistumisesta ja sen tutkimuksesta
3. Tutkimuksen tarkoitus ja viitekehys
4. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Koillis-Lappi
1. Sijainti, pinta-ala ja pinnanmuodostus
2. Asutushistoria ja varhaisin väestökehitys
3. Koillis-Lappi perinteellisenä yhteskuntana
4. Koillis-Lapin uudenaikaistuminen
4.1 Elinkeinoelämän kehitys
4.2 Kunnallishallinnon alku ja koululaitoksen kehitys
4.3 Vapaa-ajan vietto ja poliittisen toiminnan kehitys
4.4 Tietoyhteyksien parantuminen
4.5 Kirkko ja herännäisliikkeet
4.6 Väestön liikkuvuus ja väestönkehitykseen vaikuttaneet tekijät
4.7 Koillis-Lapin nykyinen kehittyneisyysaste
5. Yleiskatsaus Koillis-Lapin uudenaikaistumiseen

Koillis-Lapin poliittinen kehitys
1. Poliittiset alueet vuonna 1922
2. Poliittiset alueet vuonna 1929
3. Poliittiset alueet vuonna 1948
4. Nykyiset poliittiset alueet
4.1 Poliittisten alueiden sijainti ja niiden alueelliset yhteydet
4.2 Puolueryhmittymien kannatukseen vaikuttaneita tekijöit
4.21 Elinkeinorakenne
4.22 Ammattiasema
4.23 Erityistekijät
4.231 Uskonnolliset tekijät
4.232 Poliittiset perinteet ja henkilökysymykset
4.233 Siirtolaiset
4.3 Puolueryhmien kannatuksetn alueellinen jakautuminen
4.4 Puolueryhmien kannatus ja äänestysaktiivisuus
4.5 Kannatuksen vaihtelu
4.51 Puolueryhmien voitot ja tappiot
4.52 Teollistuminen ja kannatuksen vaihtelu
4.53 Poliittisen tason uudenaikaistumisen malli

V. Loppupäätelmät

Lähteet

Liitteet