Korteniemi - Luiron ja Suvannon kylätutkimus

Korteniemi - Luiron ja Suvannon kylätutkimus

40 sivua
Lapin läänin maatalouskeskus
1979

Johdanto

Vuotoksen allashanketta suunniteltaessa oli yhtenä vaihtoehtona Kemihaaran allasvaihtoehtosuunnitelma, jossa Pelkosenniemen kuntaan kuuluva Luiron kylä olisi jäänyt altaan alle. Suunnitellun allashankkeen vuoksi kylän tilat jäivät osattomiksi kaikista maatalouden kehittämistoimenpiteistä mm. valtion rajoituksen osalta. Kun yli 10 vuotta kestänyt uhka altaan rakentamisesta raukesi, oli kylä uudessa tilanteessa. Hyvää vauhtia rappeutumassa olevat tilat ja kylä kokonaisuudessaan edellyttivät perusteellisia kehittämistoimenpiteitä elämän turvaamiseksi jatkossa. Syksyllä 1975 pidettiin Luiron kylässä tiedotus- ja neuvottelutilaisuus, jossa kyläläiset antoivat tukensa kylätutkimuksen laatimiselle(liite 1).

Suvannon kylässä on säilynyt Lapin olosuhteissa harvinainen, rakennusperiaatteellisesti arvokas, yhtenäinen kylämaisema. Kun Lapin läänin rakennusperinne ry. kiinnitti tähän seikkaan huomiota, todettiin yleisesti, ettei kylä ja sen myötä arvokas rakennusperinne voi säilyä ilman kylällä tapahtuvaa, aktiivista elinkeinotoimintaa. Syksyllä 1975 pidetyssä kyläkokouksessa kannatettiin kylätutkimuksen laatimista maatilatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen kehittämiseksi (liite 1).

Edellä esitettyjen kyläkokousten perusteella Lapin läänin Maatalouskeskus anoi kylätutkimuksen suorittamisen maatilatalouden kehittämisrahaston tutkimusvaroista määrärahaa, jonka maatilahallitus myönsi päätöksellään n:o 442/9260 -78, 22.12.1977 ja n:o 441/9260 -78, 3.1.1978

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella kylien nykytilannetta, kehityksen esteenä olevien suurimpia ongelmia ja maatilatalouden kehittämismahdollisuuksia sekä tältä perustalta esittää kyläläisille, kunnalle ja valtiovallalle erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Samanaikaisesti jo tutkimuksen laadintavaiheessa on toisena päätavoitteena ollut auttaa viljelijöitä heidän pyrkimyksissään muodostaa tilastaan nykyistä elinkelpoisemman maatilayrityksen. Toimenpiteinä tältä osin ovat olleet tilojen kehittämiseen tähtäävien neuvonta- ja suunnittelupalvelujen tarjonta.

Sisällysluettelo

1. Johdanto
2. Työmenetelmät
2.1 Organisaatio
2.2 Tutkimusaineisto
3. Luiron kylä
4. Haastattelutulokset, Luiro
4.1 Maatilojen lukumäärä, koko, omistus ja sijainti
4.2 Pellot: määrä, lohkot, yleiset viljelyedellytykset
4.3 Metsät
4.4 Rakennukset
4.5 Koneet
4.6 Tilojen yhteistoiminta
4.7 Väestö
4.8 Sivuansiotyöt ja osa-aikaviljely
4.9 Nykyinen tuotanto ja sen kehittäminen
4.10 Halukkuus tilan rakenteen muuttamiseen
4.11 Viljelyn ja tilanhoidon jatkuvuus
4.12 Ammattitaidon hankinta
4.13 Maatalouden sivuelinkeinot
4.14 Palvelut
5. Toimepide-ehdotukset Luiron kehittämiseksi
5.1 Kylän yleiset kehittämistoimenpiteet
5.1.1 Tiestö
5.1.2 Vesihuolto
5.1.3 Palotorjunta
5.1.4 Kulttuuripalvelut
5.1.5 Muut palvelut
5.1.6 Toimenpiteiden käynnistäminen
5.2 Maatalouden kehittämistoimenpiteet
5.2.1 Luonnonolosuhteet
5.2.2 Koulutus ja ammattitaidon kohottaminen
5.2.3 Tilakohtaisen peltoalan lisääminen
5.2.4 Peruskuivatustarve ja viljelystiet
5.2.5 Rakennukset
5.2.6 Koneistaminen
5.2.7 Maataloustoiminnan kehittyminen
5.3 Maatalouden sivuelinkeinojen kehittämistoimenpiteet
5.3.1 Kalatalous
5.3.2 Luonnontuotteiden keruu
5.3.3 Maatilamatkailu
5.3.4 Metsätalous
6. Suvannon kylä
7. Haastattelutulokset, Suvanto
7.1 Maatilojen lukumäärä, koko, omistus ja käyttö
7.2 Peltojen yleiset viljelyedellytykset
7.3 Metsät
7.4 Rakennukset
7.5 Koneet
7.6 Väestö
7.7 Sivuansiot
7.8 Nykyinen tuotanto ja sen kehittäminen
7.9 Tilanhoidon jatkuvuus
7.10 Halukkuus tilan rakenteen muuttamiseen
7.11 Muut elinkeinot
7.12 Palvelut
7.13 Rakennusperinne
8. Toimenpide-ehdotukset Suvannon kehittämiseksi
8.1 Matkailutoiminnan kehittäminen
8.2 Yleiset kehittämistoimenpiteet
8.3 Rakennusperinteen ylläpito
8.4 Maatilatalouden kehittäminen
9. Yhteenveto

Liitteet
1. Muistio kyläkokouksista
2. Haastattelulomake

Karttaliitteet
1. Luiron ja Suvannon kylien sijainti
2. Peltojen käyttö Luiron kylässä
3. Peltojen käyttö Suvannon kylässä