Tapani Kokko

Lapin vesivoimavarojen hyödyntäminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset: Kemijoki Oy:n ponnistelut vesivoiman valjastamiseksi

PRESTON UNIVERSITY, Cheyenne, Wyoming, U.S.A
ISBN: 952-5479-00-5
ISSN: 1459-2061 (Serie B)
MBA-tutkielma
271 sivua
Vuosi 2003

Tiivistelmän teksti:

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää miten Lapin liiton valtuutetut suhtautuvat oman maakuntansa kehittämiseen ja siinä lähinnä vesivoimavarojen hyödyntämiseen ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Tutkimus suoritettiin Lapin maakunnassa vuonna 2002. Perusjoukkona olivat kaikki äänensä käyttäneet vuoden 2000 kunnallisvaalien äänivaltaiset lappilaiset. Heitä tutkimuksessa edustivat omien kuntiensa valtuustojen valitsemat Lapin liiton valtuutetut (N=68).

Tutkimusaineisto kerättiin postitse Lickert-skaaloitetulla kyselylomakkeella, joka oli huolellisesti validoitu esitestauksella.

Tutkimuksen palaute oli suhteellisen korkea (53%), jonka edustavuutta varmistettiin katoanalyysillä ja havaittiin, että saatu näyte oli edustava otokseen nähden.

Analyysimenetelminä käytettiin suoria jakaumia, painotettuja keskiarvoja ja -hajontoja sekä keskeisempien selitettävien muuttujien kohdalla ristiintaulukointeja.

Tutkimuksen keskeisimpänä johtopäätöksenä todettiin, että aivan omassa luokassaan tärkeimpinä energiavaihtoehtoina olivat sekä vesivoima että puuenergia. Kaikista heikoimpana vaihtoehtona aivan omassa luokassaan pidettiin erityisesti aurinkovoimaa, mutta myös tuulivoimaa. Edelliseen suhtautuivat molemmat sukupuolet voimakkaan erimielisesti ja jälkimmäiseen ottivat miehet voimakkaan kielteisen yksimielisen kannan.

Lopputoteamuksena voidaan päätellä, että kun otetaan huomioon energialähteiden tärkeysjärjestys, niin vesivoima nousi oman merkittävyytensä, saasteettomuutensa ja turvallisuutensa takia tärkeimmäksi energialähteeksi perusteltakoon asiaa miltä näkökohdalta tahansa.