Tapio Rautiainen - Ylä-Kemijoen alueen puronieriäselvitys

Opinnäytetyö
VKOL 1996
35 sivua

Tiivistelmä

Selvityksen kohteena on Ylä-Kemijoen alue, jolle on istutettu puronieriää (Salvelinus fontinalis) 1970 ja 1980 -luvulla. Alueelle on muodostunut luontaisesti lisääntyvä kanta. Työn tavoitteena oli selvittää puronieriän kasvua, ravinnonkäyttöä ja nykyisen levinneisyysalueen laajuutta. Koekalastukset tehtiin vapavälinein

Puronieriä on levinnyt lähes jokaiseen Ylä-Kemijoen sivujokeen ja -puroon. Sukukypsäksi puronieriä tulee varhain, nuorimmat saaliiksi saadut sukukypsät yksilöt olivat 2-vuotiaita. Vanhimmat saaliskalat olivat viisikesäisiä (4+). Ravinnonkäytöltään puronieriä on valikoimaton ja sen ravintovalikoima on laaja, Pintaravinto on erityisen tärkeää ja tutkittujen puronieriöiden ravinnosta suurimman osan muodostavat kaksisiipiset (Diptera). Elinympäristössään laji vaikuttaa tarvitsevan suojaa ja puuston varjostusta. Lisätutkimuksilla tulisi tarkemmin selvittää puronieriän ekologiaa.

Sisällys

1. Johdanto
2. Tutkimusalue
2.1 Tutkimusalueen yleiskuvaus
2.2 Koekalastettujen jokien ja purojen kuvaukset
2.2.1 Iso-Akanjoki
2.2.2 Pikku-Akanjoki
2.2.3 Myllyoja
2.2.4 Miekkaoja
2.2.5 Ylimmäinen Suoltinjoki
2.2.6 Ruuvaoja
2.2.7 Vouhtusjoki
2.2.8 Kuttusoja
2.2.9 Kauniinmaanoja
2.2.10 Sorvortanjoki
2.2.11 Uuuraoja
2.2.12 Värriöjoki
2.2.13 Kouterojoki
2.2.14 Kosterjoki
2.2.15 Siurujoki
2.3 Tutkimusalueen puronieriäistutukset
3. Aineisto ja menetelmät
3.1 Aineiston hankinta
3.2 Aineiston käsittely
3.2.1 Iän- ja kasvunmääritykset
3.2.2 Ravintomääritykset
3.2.3 Kuntokertoimet, sukukypsyysasteet ja suolistorasvan arviointi
4. Tulokset ja niiden tarkastelu
4.1 Sukupuolijakauma, sukukypsyysaste sekä kuntokertoimet ja suolistorasva
4.2 Ikä ja kasvu
4.3 Ravintomääritykset
4.3.1 Mahojen täyteisyydet
4.3.2 Ravinnon laatu ja määrä
4.4 Koekalastusalueen jokikohtainen tarkastelu
4.4.1 Iso-Akanjoki
4.4.2 Pikku-Akanjoki
4.4.3 Myllyoja
4.4.4 Miekkaoja
4.4.5 Ylimmäinen Suoltinjoki
4.4.6 Ruuvaoja
4.4.7 Vouhtusjoki
4.4.8 Kuttusoja
4.4.9 Kauniinmaanoja
4.4.10 Sorvortanjoki
4.4.11 Uuuraoja
4.4.12 Värriöjoki
4.4.13 Kouterojoki
4.4.14 Kosterjoki
4.4.15 Siurujoki
4.5 Puronieriän esiintymisalueen laajuus
4.6 Puronieriän kalastuksellinen arvo ja merkitys
5. Yhteenveto

Kirjallisuus