Vesa Savukoski et al. - Keminniemen alue-ekologinen suunnitelma

46 sivua
ISBN: 951-446-189-7
Metsähallitus 2000
Kansikuva: Vesa Savukoski
Oy Edita Ab, Helsinki 2000

Tiivistelmä

Keminniemi on yhtenäinen yksityismaiden ympäröimä 66 971 hehtaarin valtionmaa-alue Kemijoen ja Tenniöjoen muodostaman mutkan kaakkoispuolella. Suunnitelma-alue sijaitsee kolmen kunnan rajamailla . Savukoskella, Pelkosenniemellä ja Sallassa. Alueeseen kuuluvat idässä Joutenaavan-Kaita-aavan ja lännessä Kätkäaavan-Serrijoen soidensuojelualue.

Metsätaloutta on alueella harjoitettu vuosisadan alust lähtien. Laajemmat hakkuut Metsähallitus aloitti omana hankintana 1940-luvun lopussa. Veitsiluoto Oy ja Kemi Oy aloittivat hakkuut pystykaupalla 1940-1960-luvuilla. Ikärakenne on muuttunut hakkuiden myötä, nuorten alle 60-vuotiaiden metsien ja taimikoiden osuus talousmetsien metsämaasta on lähes puolet. Puustoltaan talousmetsät ovat mäntyvaltaisia. Suojelualueen metsät ovat pääosiltaan kuusivaltaisia.

Ekologiset kohteet on valittu paikkatiedon, ilmakuvien, paikallistuntemukset ja yleisöpalautteen, sekä muun saatavilla olevan tiedon pohjalta. Kohteet on maastossa tarkastettu.

Suunnitelman avulla pyritään säilyttämään mahdollisimman monipuolisesti alueelle luontaisia piirteitä. Alueella on kaksi poropalkista, Sallan ja Hirvasniemen paliskunnat. Porotalouden tarpeet ja tärkeiden alueiden käsittelyt pyritään sovittamaan yhteen metsienkäytön suunnittelussa osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Sisällys

1. Johdanto
2. Suunnitelman tavoitteet
2.1 Alue-ekologisen suunnittelun tavoitteet
2.2 Suunnitelma-alueen erityispiirteet
3. Suunnitelman laadinta
3.1 Suunnittelutyöryhmä
3.2 Tiedonkeruu
3.3 Kohteiden valinta
3.4 Osallistuva suunnittelu
3.4.1 Matkailuelinkeino
3.4.2 Porotalous
3.4.3 Kylien osallistuminen
3.4.4 Riistanhoitoyhdistykset
4. Suunnitelma-alueen kuvaus
4.1 Yleiskuvaus
4.2 Vesistöt
4.3 Pinnanmuodostus sekä kallio- ja maaperä
4.4 Ilmasto ja kasvimaantiede
4.5 Metsätalous
4.5.1 Historia
4.5.2 Nykymetsien kuvaus
4.6 Metsien luontainen dynamiikka
5. Suunnitelman osa-alueet
5.1 Luonnonsuojelualueet ja luontokohteet
5.1.1 Luonnonsuojelualueet
5.1.2 Arvokkaat luontokohteet
5.1.3 Uhanalaisten lajien esiintymät
5.1.4 Ekologinen verkosto ja monimuotoisuuden lisäämisalue
5.2 Vesiluonnon suojelu
5.3 Metsien käsittely
5.3.1 Käsittelymallit ja säästöpuut
5.3.2 Vanhojen metsien osuus
5.3.3 Puulajisuhteet
5.3.4 Kuolleen puun määrä
5.3.5 Palaneen puun määrä
5.3.6 Metsätiestö
5.3.7 Ojitusalueet
5.4 Virkistyskäyttö ja luontaistaloudet
5.4.1 Porotalous
5.4.2 Riista- ja kalatalous
5.4.3 Keräily
5.4.4 Ulkoilu, retkeily ja maisemakohteet
5.4.5 Kulttuurikohteet
5.5 Yhteenveto luonto- ja muista erityiskohteista
6. Suunnitelman toteutus ja seuranta
7. Suunnitelman vaikutukset
7.1 Ekologiset vaikutukset
7.2 Taloudelliset vaikutukset

Kirjallisuus

Liite 1 Seutukaavamääräykset
Liite 2 ASIO-mallin kasvupaikkaluokitus
Liite 3 Uhanalaisluokitukset
Liite 4 Keskeiset käsitteet

Kartta 1 Suunnitelman lähestymiskartta
Kartta 2 Alue-ekologinen suunnitelma
Kartta 3 Puulajivaltaisuus
Kartta 4 Ikäluokka
Kartta 5 Kasvillisuus luokka
Kartta 6 Tiesuunnitelma
Kartta 7 Porolaidunluokat