Sompion kirjaston sopimus


Sopimus kirjastotoiminnan järjestämisestä Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kuntien alueella.

1. Sopimuksen tarkoitus ja sopijaosapuolet
Tällä sopimuksella Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kunnat perustavat uuden yhteisen kirjastolaitoksen.

Yhteisen kirjaston vastuullisena hallinnoijana, isäntäkuntana, toimii Sodankylä ja Pelkosenniemi ja Savukoski ovat sopimuskuntia.

Yhteisen kirjaston tasa-arvoisia toimipisteitä ovat Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kirjastot.

2. Kirjastolaitoksen nimi
Yhteisen kirjastolaitoksen nimi on Sompion kirjasto.

3. Palvelujen tuottaminen
Sompion kirjasto tuottaa kaikki Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kuntien kirjastopalvelut kuntien nykyisissä kirjastotiloissa. Sodankylän toimipiste huolehtii kirjastoaineiston hankinnasta ja huolehtii siitä, että kirjastossa on monipuolista kirjastoaineistoa, riittävästi kirjastoammatillista henkilökuntaa sekä kattava valikoima sanoma- ja aikakauslehtiä.

3.1. Palvelujen taso
Sopimuskunnat sitoutuvat pitämään Sompion kirjaston toiminta- ja palvelutason vähintään sopimuksen solmimishetken tasolla ja mahdollisuuksien mukaan kohottamaan sitä.

3.2. Hallinto
Sompion kirjasto kuuluu Sodankylän kunnan sivistyslautakunnan alaisuuteen. Yhdistymisen toteuduttua Pelkosenniemi ja Savukoski nimeävät edustajansa Sodankylän sivistyslautakuntaan päättämään kirjastoasioista. Sodankylän kunta vastaa kirjaston palveluista ja niiden kehittämisestä voimassa olevan sopimuksen mukaan. Sodankylän kunnalla ei ole tämän sopimuksen mukaan oikeutta käyttää kuntalain 51§ tarkoitettua otto-oikeutta kirjastoasioissa.

3.3. Henkilöstö
Sodankylän kunta perustaa kaksi uutta kirjastovirkailijan virkaa, joihin siirretään nk. vanhoina työntekijöinä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnan kirjastovirkailijat. Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat vastaavat siirtyneen henkilöstön vuoden 2008 loppuun kertyneestä lomapalkkavelasta. Sodankylän kunta laskuttaa lomapalkkavelat Pelkosenniemen ja Savukosken kunnilta.

Kullekin Sompion kirjaston työntekijälle määritellään oma toimipaikka.

Ennen 1.1.2009 kertyneet Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kuntien kirjastohenkilöstön eläkemenoperusteiset maksut säilyvät sopimuskuntien omina maksuina. 1.1.2009 lähtien syntyvistä eläkemenoperusteisista maksuista vastaa niin ikään kukin kunta oman toimipaikkansa henkilöstön osalta.

Mikäli Pelkosenniemen ja Savukosken kunnan kirjastopalvelut palautuvat näiden kuntien järjestettäviksi tämän sopimuksen irtisanomisen tai purkautumisen johdosta, Pelkosenniemen ja Savukosken kunta sitoutuvat ottamaan siirtyneen ja näiden kuntien kirjastopalveluja varten mahdollisesti palkatun uuden henkilökunnan palvelukseensa nk. vanhoina työntekijöinä.

Sompion kirjastoon mahdollisesti perustettavista uusista viroista tai toimista isäntäkunnan on pyydettävä lausunto sopimuskunnilta.

3.4. Talous ja vastuut
Kunnat saavat edelleen erikseen laskennallisen valtionosuuden (asukasluku x yksikköhinta).

Kirjastotila, aineisto ja irtaimisto säilyy kunkin kunnan omaisuutena. Kunnat myös vastaavat alueillaan olevista kirjastokiinteistöistä ja niiden kuluista itse.

Kukin kunta sitoutuu satsaamaan kirjastotoimintaan vuoden 2008 tasoisesti. Kirjastomenot ilman kiinteistökuluja, ilman ennen vuotta 2009 eläkkeelle jääneen kirjastohenkilöstön eläkemenoperusteisia maksuja ja ilman kirjastoautokuluja kuntien prosentuaalinen osuus kirjastomenoista on Pelkosenniemi 13%, Savukoski 19% ja Sodankylä 68%. (Kuntien yhteisellä päätöksellä prosenttiosuuksia muutettiin vuonna 2012 seuraavasti: Sodankylä edelleen 68%, Savukoski 17% ja Pelkosenniemi 15%.)

Sodankylän kunta laskuttaa Pelkosenniemen ja Savukosken kuntia kirjastomenoista etukäteen puolivuosittain talousarvion mukaan. Tilinpäätöksen valmistuttua kuntien väliset kustannukset jaetaan jakosuhteessa todellisten kustannusten mukaisesti. Pelkosenniemen ja Savukosken kunta maksavat lisää, jos kuntien ennakkomaksuosuus ei riitä kattamaan lopullisia kustannuksia. Vastaavasti Sodankylän kunta palauttaa Pelkosenniemen ja Savukosken kunnalle maksuosuuksia, jos kunnat ovat maksaneet liikaa ennakkoa Sodankylän kunnalle.

4. Kirjastoauto
Sodankylän kunnalla on kirjastoauto, Sodankylä vastaa edelleen yksin kirjastoautokustannuksista. Mikäli auto myöhemmin alkaa liikennöidä sopimuskuntien alueella, sovitaan kuluista erikseen.  Savukosken Tanhuan kylän kirjastoautopysäkki hoidetaan aiemmin tehdyn sopimuksen mukaan.

5. Arvonlisävero
Tämän sopimuksen tarkoittama toiminta ei ole arvonlisäverollista.

6. Sopimuksen seuranta
Kirjastotoimenjohtaja antaa vuosittain raportin kirjaston toiminnasta kirjastoasioista vastaavalle lautakunnalle ja edelleen hallitukselle ja valtuustolle. Raportti toimitetaan kullekin sopimuskunnalle.

7. Mahdolliset erimielisyydet
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei saada neuvotellen ratkaistua, viedään Lapin käräjäoikeuteen.

8. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Irtisanominen on tehtävä sopimuksen päättymistä edeltävän vuoden loppuun mennessä. Sopimusehtojen osalta käydään tarvittaessa tarkistusneuvottelut, jos joku sopijaosapuolista näin pyytää.Tämä sopimus on tehty kolmena yhtäpitävänä kappaleena, yksi Pelkosenniemen kunnalle, yksi Savukosken kunnalle ja yksi Sodankylän kunnalle.